Artikel 1: Toepasselijkheid van de voorwaarden
Iedereen die zich heeft ingeschreven voor de lessen bij of georganiseerd door Fit to Fight Anna Paulowna.

Artikel 2: Aanmelding, inschrijving
a. Aanmelding vindt plaats door inschrijving via het inschrijfformulier van Fit To Fight Anna Paulowna.
b. Het lidmaatschap en de betalingsverplichting vangt aan op de door het lid aangegeven datum bij inschrijving.

c. Een lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
d. Het inschrijfformulier dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld en ondertekend te worden afgegeven of toegezonden.
e. De directie van Fit To Fight Anna Paulowna is gemachtigd personen te weigeren en/of eenzijdig hun abonnement(en) op te zeggen, zonder dat restitutie van abonnementskosten en/of gelden zijn verschuldigd.

Artikel 3: Lidmaatschap, termijn, tarieven, opzegging en betalingsvoorwaarden
a. Een lidmaatschap kan op ieder willekeurig moment worden gestart en worden beëindigd. Er wordt geen opzegtermijn toegepast maar de lopende maand wordt altijd volledig geïncasseerd, ongeacht het moment van opzeggen. Er is nooit restitutie van abonnementsgeld mogelijk.
b. Het lidmaatschap verloopt per kalendermaand via automatische incasso.
c. Lidmaatschappen worden aangegaan vanaf de begindatum op het inschrijfformulier. Omdat op iedere willekeurige dag kan worden gestart wordt afhankelijk van de begindatum de resterende dagen van de maand daarvoor een restbedrag gerekend en meegenomen bij de eerste incasso.
d. Bij opzegging loopt het lidmaatschap door tot het einde van de lopende maand. Nadat het lidmaatschap is beëindigd kan er uiteraard nog worden getraind.
e. Een opzegging dient schriftelijk bij Fit To Fight Anna Paulowna te gebeuren. Dit mag ook doormiddel van een email. Het abonnement wordt pas beëindigd na schriftelijke (email)bevestiging van Fit To Fight Anna Paulowna
f. De betaling van het maandelijkse abonnementsgeld wordt op de eerste of de 15de van iedere maand geïncasseerd en geldt steeds voor die betreffende maand.
g. Bij het niet tijdig ontvangen van het verschuldigde maandbedrag door stornering of andere oorzaak wordt de incasso bij de eerstvolgende incasso poging opnieuw kosteloos aangeboden. Indien het verschuldigde bedrag ook dan niet kan worden afgeschreven wordt een aanmaning verzonden waarvoor € 7,50 extra kosten wordt berekend.
h. Bij het niet tijdig voldoen van verschuldigde bedragen wordt de toegang tot de trainingen bij Fit To Fight Anna Paulowna ontzegd totdat het verschuldigde bedrag is voldaan.
i. Wanneer bij beëindiging van het lidmaatschap nog verschuldigde bedragen open staan kan het lidmaatschap pas worden afgesloten na betaling van alle openstaande bedragen.
j. Fit To Fight Anna Paulowna behoudt zich het recht voor tarieven te indexeren. Leden worden ten minste 1 maand voordat de prijswijziging wordt toegepast op de hoogte gesteld.
k. Fit To Fight Anna Paulowna behoudt zich het recht de toegang tot de trainingen van Fit To Fight AP te weigeren indien een lid zich niet houdt aan de dan geldende huisregels.

Artikel 4: training Ziekte/blessure
a. In geval van ziekte of een blessure of ander letsel waardoor deelname aan de training niet meer mogelijk is kan na toestemming van Fit To Fight Anna Paulowna het lidmaatschap tussentijds worden stopgezet. Stopzetten kan nooit met terugwerkende kracht.
b Mocht u fysieke klachten of gebreken hebben die van belang zijn voor een veilige sportles, dient u dit vooraf te melden bij de instructeur.
c. Het is niet toegestaan te trainen onder invloed van drank en/of drugs.

Artikel 5: Openingstijden
a. Fit To Fight Anna Paulowna behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen. Op officiële en erkende feestdagen is Fit To Fight Anna Paulowna gerechtigd de trainingstijden aan te passen of de locatie te sluiten.
b. Fit To Fight Anna Paulowna houdt zich het recht voor om wegens onderhoudswerkzaamheden, verbouwing of onvoorziene gebeurtenissen de openingstijden aan te passen. Wanneer deze sluiting minder dan 24 uur bedraagt, heeft het lid geen recht op restitutie van betaalde abonnementskosten en/of gelden.

Artikel 6: Programma, Risico/aansprakelijkheid
a. Op Fit To Fight Anna Paulowna rust de verplichting tot het, gelet op het doel van het trainingsprogramma, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer(s) gedurende de tijden dat de training wordt gegeven. Door het intensieve karakter van de trainingen is het mogelijk dat er overbelasting bij leden ontstaat. Voor de deelnemer ligt er de verantwoordelijkheid dit te onderkennen en zorg te dragen voor tijdig melden aan de instructeur. Deelname aan de trainingen geschiedt geheel op eigen risico.
b. Fit To Fight Anna Paulowna is niet aansprakelijk voor blessures of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training of trainingen.
c. Deelnemers aan de Fit To Fight trainingen worden geacht tijdens de training verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen veiligheid.

d. Fit To Fight Anna Paulowna is bevoegd deelnemers voor trainingen te weigeren of alternatieve trainingen te geven.
e. Fit To Fight Anna Paulowna is niet aansprakelijk, wanneer tijdens een training of andere activiteit, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan.

Artikel 7: Huisregels/algemene voorwaarden
Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de geldende regels van Fit To Fight Anna Paulowna. 
a. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten van Fit To Fight Anna Paulowna geldt het Nederlands Recht.
b. De cursist verklaart zich door inschrijving bij Fit To Fight Anna Paulowna akkoord met de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden en de regels.